Thông tin

  Thủ tục thông quan hàng công trình, triển lãm

  Ðối với hàng xuất ra nước ngoài để tham dự Hội chợ- Triển lãm

  Trước khi xuất ra nước ngoài để đi dự Hội chợ- Triển lãm: doanh nghiệp chủ hàng phải có kế hoạch được Bộ Thương mại hoặc Sở Thương mại duyệt.

  -         Căn cứ vào kế hoạch đã được duyệt, doanh nghiệp chủ hàng phải xuất trình cho Hải quan: vận đơn, phiếu đóng gói, hoá đơn (nếu có).

  -         Hải quan nếu có nghi vấn có thể kiểm tra hàng và lập biên bản, còn nếu không thì có thể làm thủ tục thông quan.

  -         Nếu hàng thuộc diện phải nộp thuế xuất khẩu: chủ hàng phải thực hiện nghĩa vụ thuế xuất khẩu. Nếu sau Hội chợ- Triển lãm hàng tái nhập thì được miễn thuế nhập và được hoàn thuế xuất khẩu.

  Ðối với hàng nhập từ nước ngoài đến để tham dự Hội chợ- Triển lãm trong nước

  -         Ðịa điểm làm thủ tục hải quan: hàng hóa tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm được làm thủ tục hải quan tại địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm.Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm, toàn bộ hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm (bao gồm cả hàng hóa sử dụng cho cá nhân trong những ngày tham gia hội chợ, triển lãm không dùng hết) phải tái xuất.

  -         Chủ hàng (hoặc người đại diện) phải xuất trình kế hoạch đã được Bộ Thương mại duyệt cho Hải quan cửa khẩu nhập khẩu.

  -         Ðối với hàng tạm nhập dự hội chợ, bộ hồ sơ hải quan gồm;

  Tờ khai hải quan: 03 bản chính

  Vận đơn: 01 bản sao

  Bản kê chi tiết hàng hoá: 01 bản chính và 02 bản sao

  Hoá đơn: 01 bản chính và 02 bản sao

  Bản chính danh mục hàng hoá dự hôi chợ đã được Bộ Thương mại uỷ quyền duyệt mặt hàng và số lượng

  -         Ðối với hàng tạm nhập khẩu để dự triển lãm, bộ hồ sơ gồm:

  Tờ khai hải quan: 03 bản chính

  Vận đơn: 01 bản sao

  Bản kê chi tiết hàng hoá: 01 bản chính và 02 bản sao

  Hàng dự triển lãm không cần phải có văn bản cho phép của Bộ Thương mại

  Ðối với hàng làm quà tặng, quảng cáo, giới thiệu và bán lưu niệm trong Hội chợ- Triển lãm:

  Chủ hàng (hoặc người đại diện) phải khai chi tiết vào tờ khai hàng phi mậu dịch để bộ phận hữu quan của Hải quan tính thuế và thu thuế.

  Tính và thông báo thuế đối với hàng mậu dịch

  Trên cơ sở kết quả kiểm hoá, cán bộ tính thuế tiến hành:

  -         Kiểm tra việc tự tính thuế của người khai báo

  -         Nếu sai lệch về thuế do không khai chính xác về số lượng của từng loại hàng hoặc do áp mã thuế cho các mặt hàng không chính xác thì bộ phận thuế hải quan sẽ thu thuế bổ sung hoặc ra thông báo thuế bổ sung. Ngoài ra, người khai báo sẽ có thể bị xử phạt về hành chính.

  -         Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá không phù hợp với tự khai báo của người khai báo thì tuỳ theo trường hợp cụ thể, người khai báo có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật

  Thông tin khác